Zarząd

Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Obecnie Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Krzysztof Fryc, a funkcję Wiceprezesa Zarządu – Wiesław Niedzielski.

Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Zarząd obecnej kadencji został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 22 maja 2018 roku. Obecna kadencja Zarządu upłynie w dniu 22 maja 2021 roku. Mandaty obecnych członków Zarządu wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe członków Zarządu:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu Emitenta

Pan Krzysztof Fryc, prezes Zarządu, jest odpowiedzialny za obszary: dostawcy, produkcja, finanse oraz rozwój nowych technologii i nowych obszarów biznesowych. Jako prezes Zarządu, pan Krzysztof Fryc, jest współodpowiedzialny za obszary kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje audytu wewnętrznego – za obszary te odpowiedzialność ponosi cały Zarząd.

Pan Krzysztof Fryc posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Administracji w Opolu, gdzie uzyskał licencjat z zarządzania przedsiębiorstwem. Od początku swojej kariery zawodowej pan Krzysztof Fryc był związany z reklamą i mediami.

Od 1997 r. związany był z Grupą Kapitałową AGORA S.A. w zakresie różnych projektów związanych z branżą reklamową. Następnie był dyrektorem handlowym Radia O’le oraz handlowcem Gazety Wyborczej w Opolu. Pełnił także funkcję New Business Manager w Akcent Media sp. z o.o. Pan Krzysztof Fryc był ponadto uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu sprzedaży, kierowania zespołem, zarządzania, negocjacji, zarządzania projektów i produkcji.

Pan Krzysztof Fryc był jednym z założycieli spółki Labo Print sp. z o.o., w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu i pozostawał jej wspólnikiem. Jest także jednym z założycieli Emitenta i Prezesem Zarządu Emitenta.
W okresie poprzednich pięciu lat pan Krzysztof Fryc, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • wspólnikiem spółki „Labo Print Krzysztof Fryc, Wiesław Niedzielski spółka cywilna” (od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2013 r)
  • wspólnikiem oraz Wiceprezesem Zarządu spółki CoverArt sp. z o.o. (w okresie od lutego 2008 r. do grudnia 2010 r.)

Pan Krzysztof Fryc prowadzi również własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod nazwą Krzysztof Fryc Media Serwis, w ramach której świadczy usługi w zakresie obsługi systemów reklamowych na terenie całego kraju dla różnego rodzaju firm z branży outdoorowej.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Fryc nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Fryc jest osobą niekaraną. Pan Krzysztof Fryc nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Krzysztof Fryc pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec pana Krzysztofa Fryc nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Krzysztof Fryc nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

Pan Wiesław Niedzielski, Wiceprezes Zarządu, jest odpowiedzialny za obszary sprzedaż, promocja, oraz marketing. Jako wiceprezes Zarządu, pan Wiesław Niedzielski, jest współodpowiedzialny za obszary kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje audytu wewnętrznego – za obszary te odpowiedzialność ponosi cały Zarząd.
Pan Wiesław Niedzielski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Zarządzania i Marketingu, specjalizacja: psychologia zarządzania oraz absolwentem Strategic Leadership Academy. Jest również uczestnikiem wielu certyfikowanych szkoleń w tym programu International Total Selling z dziedziny sprzedaży, kierowania zespołem, coachingu, zarządzania, negocjacji, wystąpień publicznych, komunikacji. Szkoleniowiec i trener, od ponad dwudziestu lat czynnie związany z reklamą i mediami. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach handlowych, kierowniczych i zarządczych w US West Polska, Akcent Media, NoProblem, AMS, Lukas Bank.

Pan Wiesław Niedzielski był jednym z założycieli spółki Labo Print sp. z o.o., w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i pozostawał jej wspólnikiem. Jest także jednym z założycieli Emitenta i Wiceprezesem Zarządu Emitenta.
W okresie poprzednich pięciu lat pan Wiesław Niedzielski, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • wspólnikiem spółki „Labo Print Krzysztof Fryc, Wiesław Niedzielski spółka cywilna” (od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2013 r),
  • wspólnikiem oraz Prezesem Zarządu spółki CoverArt sp. z o.o. (w okresie od lutego 2008 r. do chwili obecnej),
  • wspólnikiem oraz członkiem Zarządu spółki Swift Service sp. z o.o. (od czerwca 2009 r. do chwili obecnej).

Pan Wiesław Niedzielski prowadzi ponadto własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod nazwą „Wiesław Niedzielski”, w ramach której świadczy usługi w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Wiesław Niedzielski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Wiesław Niedzielski jest osobą niekaraną. Pan Wiesław Niedzielski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Wiesław Niedzielski pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich pięciu lat wobec Pana Wiesława Niedzielskiego nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Wiesław Niedzielski nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.