Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Do 31 sierpnia 2023 roku Zarząd Spółki jest trzyosobowy. Od 1 września 2023 roku Zarząd Spółki jest czteroosobowy.

Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Zarząd obecnej kadencji został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2021 roku. Mandaty obecnych członków Zarządu wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe członków Zarządu.

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

Pan Krzysztof Fryc, prezes Zarządu Spółki, jest odpowiedzialny za obszary: dostawcy, produkcja, finanse oraz rozwój nowych technologii i nowych obszarów biznesowych. Jako prezes Zarządu, pan Krzysztof Fryc, jest współodpowiedzialny za obszary kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje audytu wewnętrznego – za obszary te odpowiedzialność ponosi cały Zarząd.

Pan Krzysztof Fryc posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Administracji w Opolu, gdzie uzyskał licencjat z zarządzania przedsiębiorstwem. Od początku swojej kariery zawodowej pan Krzysztof Fryc był związany z reklamą i mediami.

Od 1997 r. związany był z Grupą Kapitałową AGORA S.A. w zakresie różnych projektów związanych z branżą reklamową. W pierwszym okresie jako pracownik pionu handlowego Gazety Wyborczej w Opolu, a następnie dyrektor handlowy Radia O’le Sp. z o.o. Pełnił także funkcję New Business Manager w Akcent Media sp. z o.o. Pan Krzysztof Fryc był ponadto uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu sprzedaży, kierowania zespołem, zarządzania, negocjacji, zarządzania projektów i produkcji.

Pan Krzysztof Fryc był jednym z założycieli spółki Labo Print sp. z o.o., w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu i pozostawał jej wspólnikiem. Jest także jednym z założycieli Emitenta i Prezesem Zarządu Emitenta. W okresie poprzednich pięciu lat pan Krzysztof Fryc, poza Emitentem, nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem jakiegokolwiek podmiotu.

Pan Krzysztof Fryc prowadzi również własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod nazwą Krzysztof Fryc Media Serwis, w ramach której świadczy usługi w zakresie obsługi systemów reklamowych na terenie całego kraju dla różnego rodzaju firm z branży outdoorowej. Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Fryc nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Fryc jest osobą niekaraną. Pan Krzysztof Fryc nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Krzysztof Fryc pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec pana Krzysztofa Fryc nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Krzysztof Fryc nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

Pan Wiesław Niedzielski, Wiceprezes Zarządu, jest odpowiedzialny za obszary sprzedaż, promocja, oraz marketing. Jako wiceprezes Zarządu, pan Wiesław Niedzielski, jest współodpowiedzialny za obszary kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje audytu wewnętrznego – za obszary te odpowiedzialność ponosi cały Zarząd.

Pan Wiesław Niedzielski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Zarządzania i Marketingu, specjalizacja: psychologia zarządzania oraz absolwentem Strategic Leadership Academy. Jest również uczestnikiem wielu certyfikowanych szkoleń w tym programu International Total Selling z dziedziny sprzedaży, kierowania zespołem, coachingu, zarządzania, negocjacji, wystąpień publicznych, komunikacji. Szkoleniowiec i trener, od ponad dwudziestu lat czynnie związany z reklamą i mediami. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach handlowych, kierowniczych i zarządczych w US West Polska, Akcent Media, NoProblem, AMS, Lukas Bank.

Pan Wiesław Niedzielski był jednym z założycieli spółki Labo Print sp. z o.o., w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i pozostawał jej wspólnikiem. Jest także jednym z założycieli Emitenta i Wiceprezesem Zarządu Emitenta. W okresie poprzednich pięciu lat pan Wiesław Niedzielski, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • wspólnikiem spółki CoverArt sp. z o.o. (w okresie od lutego 2008 r. do lipca 2020) oraz Prezesem Zarządu spółki CoverArt sp. z o.o. (w okresie od lutego 2008 r. do chwili obecnej),
  • wspólnikiem oraz członkiem Zarządu spółki Swift Service sp. z o.o. (od czerwca 2009 r. do czerwca 2020).

Pan Wiesław Niedzielski prowadzi ponadto własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, pod nazwą „Wiesław Niedzielski”, w ramach której świadczy usługi w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Zgodnie z oświadczeniem, pan Wiesław Niedzielski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Wiesław Niedzielski jest osobą niekaraną. Pan Wiesław Niedzielski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Wiesław Niedzielski pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich pięciu lat wobec Pana Wiesława Niedzielskiego nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Wiesław Niedzielski nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Tomasz Paprzycki – Członek Zarządu

Pan Tomasz Paprzycki, członek Zarządu Spółki, jest odpowiedzialny za obszary: produkcja druk cyfrowy oraz rozwój nowych obszarów biznesowych. Jako członek Zarządu, pan Tomasz Paprzycki jest współodpowiedzialny za obszary kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje audytu wewnętrznego – za obszary te odpowiedzialność ponosi cały Zarząd.

Pan Tomasz Paprzycki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, specjalizacje: psychologia zarządzania oraz zarządzanie i marketing. Od 2002 r. związany był z Wielkopolską Informacją Gospodarczą w zakresie różnych projektów związanych pośrednictwem handlowym i sprzedażą w internecie. W latach 2014-2022 współtworzył i współprowadził dwa podmioty zajmujące się produkcją i sprzedażą tekstyliów zacieniających (przesłon przeciwsłonecznych). Pan Tomasz Paprzycki był ponadto uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu: sprzedaży, kierowania zespołem, zarządzania projektami i produkcji.
Pan Tomasz Paprzycki był jednym z pierwszych pracowników spółki Labo Print, w której pełnił funkcję Dyrektora Produkcji. W okresie poprzednich pięciu lat pan Tomasz Paprzycki nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem jakiegokolwiek podmiotu, za wyjątkiem kontrolowanej przez Emitenta shade4you Paprzycka sp. k. (komplementariusz).

Zgodnie z oświadczeniem, pan Tomasz Paprzycki nie wykonuje poza Grupą Kapitałową Emitenta działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Grupy Kapitałowej Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Działalność taka jest wykonywana w spółce shade4you Paprzycka sp. k., kontrolowanej przez Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Tomasz Paprzycki jest osobą niekaraną. Pan Tomasz Paprzycki nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Tomasz Paprzycki pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec pana Tomasz Paprzyckiego nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Tomasz Paprzycki nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jan Łożyński – członek Zarządu

Pan Jan Łożyński, członek Zarządu Spółki, jest odpowiedzialny za obszary: księgowość, finanse, kadry i płace. Jako członek Zarządu, pan Jan Łożyński jest współodpowiedzialny za obszary kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcje audytu wewnętrznego – za obszary te odpowiedzialność ponosi cały Zarząd.

Pan Jan Łożyński jest absolwentem kierunku finanse i bankowość Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych z zakresu kontrolingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W latach 1996-2013 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A., następnie z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Od roku 2006 menedżer, następnie dyrektor w Departamencie Emisji Akcji, gdzie zajmował się corporate finance oraz przygotowywaniem i koordynacją transakcji kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym. Prowadził m. in. projekty IPO i SPO podmiotów polskich i zagranicznych.

W latach 2013-2016 wspólnik i członek Zarządu Gricon Sp. z o.o. – podmiotu doradzającego w transakcjach kapitałowych, wprowadzaniu akcji na rynek publiczny oraz pozyskiwaniu finansowania. Od roku 2015 doradza samodzielnie w obszarach zarządzania finansami oraz pozyskiwania finansowania, jak również współpracuje w projektach IPO i SPO. W przeszłości był również członkiem rad nadzorczych podmiotów z sektorów nowych technologii, przemysłowych i finansowych.

Pan Jan Łożyński jest związany z Labo Print od 2014 roku, kiedy brał udział – jako doradca – we wprowadzaniu Labo Print na rynek alternatywny NewConnect, a następnie na rynek regulowany GPW w Warszawie S.A. Od 2016 roku pełni funkcję doradcy Zarządu Labo Print ds. finansowych, a od początku 2023 roku również prokurenta.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Jan Łożyński nie wykonuje poza Grupą Kapitałową Labo Print działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jego osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Grupy Kapitałowej Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Jan Łożyński jest osobą niekaraną. Pan Jan Łożyński nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Jan Łożyński pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec pana Jana Łożyńskiego nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Jan Łożyński nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.