Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji
Udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów
Krzysztof Fryc  1.655.497  45,8 % 2.977.497 47,6 %
Wiesław Niedzielski  1.655.497 45,8 % 2.977.497 47,6 %
Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% 306.606 8,5 % 306.606 4,9 %
Razem: 3.617.600 100,0 % 6.261.600 100,0 %