Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
Krzysztof Fryc, Prezes Zarządu 1 655 497 43,4% 2 977 497 46,1%
Wiesław Niedzielski, Wiceprezes Zarządu 1 655 497 43,4% 2 977 497 46,1%
Sławomir Zawierucha, Członek RN 25 000 0,7% 25 000 0,4%
pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% głosów 476 006 12,5% 476 006 7,4%
Razem 3 812 000 100,00% 6 456 000 100,00%