Rada Nadzorcza

Zgodnie z brzmieniem Statutu Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.
Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji zostali powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki 17 czerwca 2019 roku. Kadencja Rady Nadzorczej trwa do 17 czerwca 2022 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 rok.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

 1. Łukasz MotałaPrzewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Sławomir Zawierucha – członek Rady Nadzorczej
 3. Michał Jerzy Jordan – członek Rady Nadzorczej
 4. Krzysztof Jordan – członek Rady Nadzorczej
 5. Rafał Koński – członek Rady Nadzorczej

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej:

Łukasz Motała – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Motała jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Jest biegłym rewidentem (nr licencji 13232) i Prezesem zarządu 4AUDYT sp.z o.o. – spółki audytorskiej należącej do profesjonalnej, globalnej sieci partnerów TGS.
Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).
Jest specjalistą z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych jako główny księgowy lub dyrektor finansowy. Był
pracownikiem naukowym Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pełni funkcję Członka Zarządu i jest wykładowcą oddziału Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zgodnie z oświadczeniem Łukasz Motała jest członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:
 • Członek Zarządu 4AUDYT sp. z o.o w okresie od czerwca 2008 r. do chwili
  obecnej,
 • Członek Zarządu TGS 4FINANCE sp. z o.o. w okresie od października 2014 r. do
  chwili obecnej,
 • Członek Zarządu Pozyskajinwestora.pl sp. z o.o w okresie od sierpnia 2014 r. do
  chwili obecnej,
 • Członek Zarządu 4AUDYT sp. z o.o w okresie od czerwca 2008 r. do chwili
  obecnej,
 • Członek Zarządu M4AM sp. z o.o. w okresie od marca 2014 r. do chwili obecnej,
 • Członek Zarządu A4AM sp. z o.o. w okresie od marca 2014 r. do chwili obecnej,
 • Członek Zarządu Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od listopada 2012 r. do chwili
  obecnej,
 • Członek Zarządu 4Idea Group sp. z o.o. w okresie od grudnia 2010 r. do chwili
  obecnej,
 • Członek Zarządu 4Finance.edu sp. z o.o. w okresie od lutego 2009 r. do chwili
  obecnej,
 • Członek Rady Nadzorczej SAFE EMBASSY GROUP S.A. w okresie od 19 lutego 2014
  r. do chwili obecnej
 • Członek Rady Nadzorczej RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
  S.A. w okresie od 28 czerwca 2012 r. do chwili obecnej
 • Likwidator OPT-COR1 sp. z o.o. w likwidacji w okresie od listopada 2016 r. do chwili
  obecnej

Zgodnie z oświadczeniem, Łukasz Motała jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

 • 4AUDYT sp. z o.o. w okresie od 2008 r. do chwili obecnej,
 • Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od 2012 r. do chwili obecnej,
 • COR4OPT5 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
 • COR4OPT4 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
 • COR4OPT3 sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej,
 • TGS 4FINANCE sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
 • M4AM sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
 • A4AM sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
 • IDEAS4BUSINESS sp. z o.o. w okresie od 2013 r. do chwili obecnej
 • 4TAX GROUP sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do chwili obecnej,
 • 4Idea Group sp. z o.o. w okresie od 2010 r. do chwili obecnej,
 • 4Finance.edu sp. z o.o. w okresie od 2009 r. do chwili obecnej,
 • Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od 2012 r. do chwili obecnej,
 • Pozyskajinwestora.pl sp. z o.o w okresie od 2014 r. do chwili obecnej.

Zgodnie z oświadczeniem w/w działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Labo Print S.A.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.

Sławomir Zawierucha – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Zawierucha jest absolwentem informatyki na Politechnice Poznańskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczny w Poznaniu). Posiada też jedną z pierwszych na polskim rynku kapitałowym licencję maklera papierów wartościowych (nr 83).

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe Sławomira Zawieruchy obejmuje przede wszystkim pracę na rzecz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym. W latach ’90 XX wieku był związany z takimi podmiotami, jak Biuro Maklerskie Bessa oraz Dom Maklerski BMT, których był współwłaścicielem i pracownikiem, Biuro Maklerskie Scorpio oraz Staropolski Dom Maklerski, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru, a następnie dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego. Następnie pracował w Biurze Maklerskim BISE S.A. jako główny specjalista ds. sprzedaży produktów internetowych.
Od 2006 roku związany z Grupą Santander (wcześniej Banku Zachodniego WBK), gdzie pracował w BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Inspektor Nadzoru, a następnie w BZ WBK Asset Management S.A. jako Dyrektor Compliance i Inspektor Nadzoru.

Obecnie pracuje w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Compliance i Inspektora Nadzoru. Do jego obowiązków należy kierowanie Zespołem Nadzoru Wewnętrznego i Compliance, w szczególności:

 •  nadzór nad przeprowadzeniem kontroli wewnętrznych,
 •  koordynacja procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 •  nadzór nad działalnością reklamową i marketingową,
 •  przygotowywanie i aktualizacja aktów prawa wewnętrznego w aspekcie zgodności tych aktów z przepisami prawa zewnętrznego,
 •  nadzór nad wykonywaniem przez Spółkę obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych,
 •  nadzór nad procesem rozpatrywania reklamacji klientów,
 •  nadzór nad przestrzeganiem procedur zw. z przetwarzaniem informacji poufnych i objętych tajemnicą zawodową.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.

Michał Jerzy Jordan – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent University of Louisiana AT Lafayette, Bachelor In Marketing. Ukończył także studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu. W latach 2000-2002 był zatrudniony na stanowisku Account Manager w Advanced Digital Broadcast w Taipei, na Tajwanie. W latach 2002-2003 zajmował stanowisko Senior Account Manager w Dziale Obsługi Posprzedażowej w Advanced Digital Broadcast w Genewie. Następnie w latach 2003-2005 zajmował to stanowisko w tej samej firmie w oddziale w Zielonej Górzej.

Od 2006 r. jest współwłaścicielem, wraz z ojcem Krzysztofem Jordanem, następujących spółek: Swift Service sp. z o.o., Neolit Media sp. z o.o. oraz Neolit Media sp.z o.o. sp.k.
Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan, w okresie ostatnich trzech lat był wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Michał Jordan, w okresie ostatnich trzech lat był wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

 • Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,
 • Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2016.
 • Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009r. do chwili obecnej,
 • 4Sport sp. z o.o. w okresie kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
 • Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.
 • Sargas sp. z o.o. w okresie od marca 2015 do marca 2019
 • Visteria sp. z o.o w okresie od marca 2017 do chwili obecnej

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Michał Jordan był członkiem organów zarządzających w następujących spółkach prawa handlowego:

 • Prezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do października 2009 r., a następnie w okresie od października 2009 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu,
 • Prezesem Zarządu Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2016.,
 • Prezesem Zarządu Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009r. do chwili obecnej,
 • Prezesem Zarządu 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
 • Prezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września.2009 r. do chwili obecnej – pełni tę funkcję na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza.
 • Prezesem Zarządu Sargas sp. z o.o. w okresie od marca 2015 do września 2017
 • Prezesem Zarządu Visteria sp. z o.o. w okresie od marca 2017 do chwili obecnej

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.

Krzysztof Jordan – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Handlu Zagranicznego. Ukończył także studia doktoranckie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Turystki. W latach 1972-1973 pełnił funkcję w Zarządzie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W latach 1976-1981 był wykładowcą na Wydziale Turystyki i Rekreacji w AWF w Poznaniu. W latach 1981-1998 prowadził własną działalność gospodarczą – firmę konsultingową. W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BZ WBK Nieruchomości S.A. Od 2004 r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą KJK Consulting Krzysztof Jordan. Swoje doświadczenie zdobywał także pełniąc w latach 1997-1998 funkcję członka rady nadzorczej Beiersdorf-Poznań z ramienia Skarbu Państwa.

Ponadto pan Krzysztof Jordan pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportowego „Park Tenisowy Olimpia” i jest zaangażowany w prace klubu Park Tenisowy Olimpia. Pan Krzysztof Jordan jest również dyrektorem turnieju tenisowego Challenger ATP Poznan Open w Poznaniu.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pan Krzysztof Jordan był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:

 • Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej – pełni tą funkcję na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza,
 • członkiem Rad Nadzorczych spółek grupy Ciech: Ciech Soda Polska S.A., Ciech Pianki Sp. z o.o., Ciech Cargo Sp. z o.o. i Ciech Trading S.A. oraz spółki Autostrada Eksploatacja S.A.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan, w okresie ostatnich trzech lat jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

 • Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,
 • Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009 r. do chwili obecnej,
 • Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2016.
 • 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
 • Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.

Rafał Koński – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Institute de Gestion w Warszawie. W latach 1999-2003 był zatrudniony na stanowiskach Senior Brand Manager marki Pop, Kierownika Działu Mediów i Komunikacji Marketingowej oraz CR Manager marki Pop w PTK Centertel w Warszawie. W latach 2003-2007 był Szefem Marketingu Heyah w Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie i liderem projektu wprowadzenia tej marki na rynek. W latach 2007-2008 pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Red Lab w Warszawie. Od 2008 r. pełni funkcję CEO/ Partner w 88 Consulting z siedzibą w Warszawie oraz Project Managera, biorąc udział w wielu projektach prowadzonych na rzecz klientów.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Rafał Koński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, pan Rafał Koński był wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:

 • 88 Consulting sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do chwili obecnej.
 • Rubin Sp. z o.o. w okresie od stycznia 2015 do chwili obecnej
 • CPS Catering Sp. z o.o. w okresie od stycznia 2015 do chwili obecnej
 • CPS Catering SPK w okresie od stycznia 2015 do chwili obecnej

W spółce 88 Consulting sp. z o.o. pan Rafał Koński pełni także, od lipca 2008 r. do chwili obecnej, funkcję Prezesa Zarządu.

Członek Rady spełnia kryteria niezależności.