Zgodnie z brzmieniem Statutu Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.
Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji zostali powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki 13 czerwca 2022 roku. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za 2025 rok.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

 1. Łukasz Motała – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Agnieszka Jakubowska – członek Rady Nadzorczej
 3. Krzysztof Jordan – członek Rady Nadzorczej
 4. Szymon Przybylski – członek Rady Nadzorczej
 5. Sławomir Zawierucha – członek Rady Nadzorczej

Poniżej przedstawiono życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej:

Łukasz Motała

Łukasz Motała jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Jest biegłym rewidentem (nr licencji 13232) i Prezesem zarządu 4AUDYT sp.z o.o. – spółki audytorskiej należącej do profesjonalnej, globalnej sieci partnerów TGS.
Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).
Jest specjalistą z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych jako główny księgowy lub dyrektor finansowy.
Był pracownikiem naukowym Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pełni funkcję Członka Zarządu i jest wykładowcą oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zgodnie z oświadczeniem Łukasz Motała jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:

 • Członek Zarządu 4AUDYT sp. z o.o w okresie od czerwca 2008 r. do chwili
  obecnej,
 • Likwidator M4AM sp. z o.o. w likwidacji w okresie od marca 2014 r. do chwili obecnej,
 • Likwidator A4AM sp. z o.o. w likwidacji w okresie od marca 2014 r. do chwili obecnej,
 • Członek Zarządu Farmwet Brand sp. z o.o. w okresie od listopada 2012 r. do chwili obecnej,
 • Wspólnik prowadzący sprawy spółki Przybysz i Wspólnicy sp.j. od 1/12/2020 do chwili obecnej,
 • Członek Zarządu 4Finance.edu sp. z o.o. w okresie od lutego 2009 r. do chwili obecnej,
 • Członek Rady Nadzorczej SAFE EMBASSY GROUP S.A. w okresie od 19 lutego 2014 r. do chwili obecnej

Agnieszka Jakubowska

Agnieszka Jakubowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również Podyplomowe Prawo Medyczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2007-2013 współpracowała z poznańską kancelarią uczestniczącą w procesach due diligence prawnego przedsiębiorstw, zajmującą się obsługą emisji akcji, w tym spółek publicznych.

Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (nr wpisu PZ-3283). Prowadzi własną kancelarię w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa pracy i prawa medycznego. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa budowalnego, postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz postępowania wieczystoksięgowego. Organizuje i prowadzi szkolenia o tematyce prawnej.

Agnieszka Jakubowska w okresie ostatnich trzech lat nie była i nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek spółki prawa handlowego.

Agnieszka Jakubowska spełnia kryteria niezależności.

Krzysztof Jordan

Krzysztof Jordan jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Ekonomika Handlu Zagranicznego. Ukończył również studia doktoranckie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Ekonomika Turystki. W latach 1972-1973 pełnił funkcję w Zarządzie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w latach 1976-1981 był wykładowcą na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, w latach 1981-1998 prowadził własną działalność gospodarczą – firmę konsultingową. W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BZ WBK Nieruchomości S.A. Od 2004 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą KJK Consulting Krzysztof Jordan. W latach 1997-1998 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Beiersdorf-Poznań z ramienia Skarbu Państwa.

Krzysztof Jordan pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sportowego „Park Tenisowy Olimpia” i jest zaangażowany w prace klubu Park Tenisowy Olimpia, będąc również dyrektorem turnieju tenisowego Challenger ATP Poznan Open w Poznaniu.

Krzysztof Jordan nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pan Krzysztof Jordan był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach prawa handlowego:

 • Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Wiceprezesem Zarządu Neolit Media sp. z o.o. sp. k. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej – pełni tą funkcję na podstawie art. 117 k.s.h., zgodnie z którym spółka jest reprezentowana przez komplementariusza,
 • Członkiem Rady Nadzorczej spółki Autostrada Eksploatacja S.A.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Krzysztof Jordan, w okresie ostatnich trzech lat jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

 • Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,
 • Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009 r. do chwili obecnej,
 • Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2016.
 • 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
 • Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.

Krzysztof Jordan w okresie ostatnich trzech lat był lub jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

 • Neolit Media sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Agencja Społem sp. z o.o. w okresie od lutego 2010 r. do chwili obecnej,
 • Instytut Badań Internetowych sp. z o.o. w okresie od września 2009 r. do chwili obecnej,
 • Swift Service sp. z o.o. w okresie od czerwca 2009 r. do chwili obecnej,
 • Dreamedia sp. z o.o. w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2016,
 • 4Sport sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2013 r. do chwili obecnej,
 • Neolit Media Sp. z o.o. Sp. k. w okresie od marca 2010 r. do chwili obecnej.
Krzysztof Jordan spełnia kryteria niezależności.

Szymon Przybylski

Szymon Przybylski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczny w Poznaniu) na kierunkach Elektrotechnika oraz Telekomunikacja.

Początkowe doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w branży telekomunikacyjnej na stanowiskach technicznych i kierowniczych w obszarze techniki radiowej oraz realizacji inwestycji budowlanych i nadzoru nad procesem formalno-prawnym budowy sieci telefonii komórkowej. W latach 1997-2006 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Regionalnego odpowiedzialnego za realizację projektu turn-key dla PTC Era / T-Mobile Polska w zakresie budowy sieci telefonii komórkowej. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Regionalnego odpowiedzialnego za realizację budowy sieci telefonii komórkowej PLAY w Polsce północno-zachodniej.

Od 2008 roku jest współwłaścicielem firmy Ideum Przybylscy sp. j., której działalność koncentruje się na świadczeniu doradztwa w zakresie współpracy z firmami z Dalekiego Wschodu, głównie z Chin, gdzie od 2010 roku firma Ideum prowadzi biuro handlowe. Obszar świadczonego doradztwa obejmuje w szczególności nawiązywanie kontaktów handlowych oraz poszukiwanie i pozyskiwanie dostawców maszyn i urządzeń, surowców oraz towarów handlowych na zlecenie odbiorców europejskich. Bezpośrednie doświadczenie zawodowe obejmuje szerokie kontakty z podmiotami produkcyjnymi oraz handlowymi, w tym prowadzącymi działalność poligraficzną, minimalizację ryzyka przy realizacji kontraktów handlowych oraz optymalizację procesów logistycznych i zasad współpracy z międzynarodowymi spedytorami.

Szymon Przybylski w okresie ostatnich trzech lat nie był i nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek spółki prawa handlowego.

Szymon Przybylski spełnia kryteria niezależności.

Sławomir Zawierucha

Sławomir Zawierucha jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczny w Poznaniu). Posiada również licencję maklera papierów wartościowych nr 83.

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim pracę na rzecz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym. W latach ’90 XX wieku był związany z Biurem Maklerskim Bessa oraz Domem Maklerskim BMT, których był współwłaścicielem i pracownikiem, Biurem Maklerskim Scorpio oraz Staropolskim Domem Maklerskim, w którym pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru, a następnie dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego. Następnie pracował w Biurze Maklerskim BISE S.A. jako główny specjalista ds. sprzedaży produktów internetowych.
Od 2006 roku związany z Grupą Santander (wcześniej Banku Zachodniego WBK), gdzie pracował w BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako Inspektor Nadzoru, a następnie w BZ WBK Asset Management S.A. jako Dyrektor Compliance i Inspektor Nadzoru.

Obecnie pracuje w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Compliance i Inspektora Nadzoru. Do jego obowiązków należy kierowanie Zespołem Nadzoru Wewnętrznego i Compliance, w szczególności:

 •  nadzór nad przeprowadzeniem kontroli wewnętrznych,
 •  koordynacja procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 •  nadzór nad działalnością reklamową i marketingową,
 •  przygotowywanie i aktualizacja aktów prawa wewnętrznego w aspekcie zgodności tych aktów z przepisami prawa zewnętrznego,
 •  pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”,
 •  nadzór nad procesem rozpatrywania reklamacji klientów,
 •  nadzór nad przestrzeganiem procedur zw. z przetwarzaniem informacji poufnych i objętych tajemnicą zawodową.

Sławomir Zawierucha spełnia kryteria niezależności.

Sławomir Zawierucha w okresie ostatnich trzech lat nie był i nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek spółki prawa handlowego.