Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LABO PRINT S.A.

Artykuł 1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Labo Print spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Polska (adres do korespondencji: Labo Print S.A., ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472089 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności przetwarzanych danych osobowych, w szczególności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Z Administratorem można kontaktować się drogą poczty tradycyjnej na adres podany w ust. 1 powyżej bądź drogą poczty elektronicznej na adres [email protected]

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie lub brak zgody na ich wykorzystywanie może utrudnić bądź uniemożliwić podjęcie czynności w celu komunikacji, przekazania oferty czy podejmowania czynności w związku z zawarciem umowy.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w celu:
  1. realizacji czynności związanych z wykonywaniem zawartej umowy lub podejmowania działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być: (a) udzielona zgoda, (b) umowa, albo (c) prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO).
 4. Dane osobowe gromadzone są przez Administratora od osób, które (a) wyraziły pisemnie lub ustnie zainteresowanie nawiązaniem relacji handlowej z Administratorem, (b) wyraziły bezpośrednią bądź pośrednią (np. poprzez przekazanie swojej wizytówki) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przedstawienia oferty handlowej przez Administratora, (c) uczestniczą w realizacji umowy zawartej z Administratorem, (d) reprezentują kontrahentów Administratora.
 5. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez osoby wskazane w ust. 4 w celu nawiązania kontaktu z Administratorem bądź nabycia produktów lub usług oferowanych przez Administratora. Osoba przekazująca Administratorowi dane osób trzecich powinna posiadać stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi. W takim przypadku Administrator dokłada starań by należycie wypełnić obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 14 RODO), jednak Administrator nie odpowiada za nieuprawnione przekazanie danych osób trzecich. tj. bez należytej zgody z ich strony.

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie koniecznym do wykonywania poprawnej komunikacji (imię i nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma i adres przedsiębiorstwa), w tym przesyłania informacji o Administratorze i jego usługach, sprzedaży produktów lub usług świadczonych przez Administratora oraz w celu wykonania umowy.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym pracownikom Administratora, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, tj. m. in. przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotom obsługującym księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, wykonywanie mailingu), firmom windykacyjnym, podmiotom prowadzącym obsługę prawną, zaufanym podmiotom współpracującym – podwykonawcom w celu realizacji określonej usługi.  
 4. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być udostępnione bądź powierzone podmiotom z grupy Labo Print S.A, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna – zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes, w szczególności spółkom zależnym, podmiotom stowarzyszonym, na podstawie umowy o współadministrowanie lub o powierzenie danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu – w tym wykorzystywaniu do podjęcia automatycznej decyzji mogącej powodować skutki prawne – jedynie za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 4.  Retencja danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych oferowanych przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zakresu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Artykuł 5.  Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
 2. Skorzystanie z uprawnień wskazanych powyżej w ust. 1, jest realizowane poprzez umożliwienie kontaktu z Administratorem w sposób wskazany w art. 1 ust. 3 niniejszych Zasad.
 3. Osoby, których dane przetwarza Administrator mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.