Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności na warunkach odmiennych od rynkowych.
Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi są dostępne w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy.