Roczne

Wybrane dane finansowe 2021 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł)* 112 832 91 567 80 813
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł)* 6 531 10 323 4 765
Zysk (strata) brutto (tys. zł)* 7 558 5 701 5 809
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 257 4 331 4 356
EBITDA (tys. zł) ** 14 387 17 408 11 200
Kapitał własny (tys. zł)* 31 153 23 747 20 166
Kapitał zakładowy (tys. zł)* 3 812 3 618 3 618
Aktywa razem (tys. zł)* 90 105 63 624 61 851
Liczba akcji (szt.)* 3 812 000 3 617 600 3 617 600
* począwszy od 1Q 2019 dane wg MSSF; począwszy od 3Q 2019 dane skonsolidowane
** suma wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji

Kwartalne

Wybrane dane finansowe 1-3Q 2022 1-2Q 2022 1Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł)* 119 631 78 060 32 933
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł)* 11 318 7 309 904
Zysk (strata) brutto (tys. zł)* 9 519 6 945 933
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 938 5 803 756
EBITDA (tys. zł)** 17 901 11 679 3 093
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. domin. (tys. zł)* 36 982 35 829 32 078
Kapitał zakładowy (tys. zł)* 3 812 3 812 3 812
Aktywa razem (tys. zł)* 105 139 103 155 94 158
Liczba akcji (szt.)* 3 812 000 3 812 000 3 812 000
* począwszy od 1Q 2019 dane wg MSSF; począwszy od 3Q 2019 dane skonsolidowane
** suma wyniku na działalności operacyjnej oraz amortyzacji