Informacje finansowe

Roczne

Wybrane dane finansowe 2020 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (zł) 19 869 80 813 71 879
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (zł) 913 4 765 4 392
Zysk (strata) brutto (zł) -2 815 5 809 4 453
Zysk (strata) netto (zł) -2 334 4 356 3 422
Kapitał własny (zł) 17 863 20 166 15 673
Kapitał zakładowy (zł) 3 618 3 618 3 618
Liczba akcji (szt) 3 617 600 3 617 600 3 617 600
Aktywa razem (zł) 64 942 61 851 48 280
Wynik na działalności operacyjnej+amortyzacja (EBITDA) (zł) 2 616 11 200 8 959

Kwartalne

Wybrane dane finansowe 1Q 2020 1Q 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 869 17 913 71 879
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 913 293 4 392
Zysk (strata) brutto -2 815 352 4 453
Zysk (strata) netto -2 334 269 3 422
Kapitał własny 17 863 16 763 15 673
Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 618
Liczba akcji (szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600
Aktywa razem 64 942 57 847 48 280
Wynik na działalności operacyjnej+amortyzacja (EBITDA) (zł) 2 616 1 740 8 959