Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW SPÓŁKI W ROKU 2023:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • za czwarty kwartał 2022 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
 • za pierwszy kwartał 2023 roku – 25 maja 2023 roku
 • za drugi kwartał 2023 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
 • za trzeci kwartał 2023 roku – 29 listopada 2023 roku

Skonsolidowany raport półroczny:

 • za pierwsze półrocze 2023 roku – 18 września 2023 roku

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

 • za rok 2022 – 24 kwietnia 2023 roku

Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, ani za pierwszy, ani za trzeci kwartał 2023 roku, ponieważ odpowiednie skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, o których mowa w par. 62 ust. 1 Rozporządzenia.
Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu za pierwsze półrocze 2023 roku, ponieważ skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał informacje, o których mowa w par. 62 ust. 3 Rozporządzenia.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2023:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
  • czas: 20 czerwca 2023, godz. 10:00
  • miejsce: ul. Szczawnicka 1, 60 471 Poznań
 • dzień rejestracji uczestnictwa: 4 czerwca 2023

TERMINY ZWIĄZANE W WYPŁATĄ DYWIDENDY W ROKU 2023:

 • dzień dywidendy – 4 lipca 2023 roku
 • dzień wypłaty dywidendy – 18 lipca 2023 roku