Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW SPÓŁKI W ROKU 2024:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

 • za czwarty kwartał 2023 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
 • za pierwszy kwartał 2024 roku – 30 maja 2024 roku
 • za drugi kwartał 2024 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
 • za trzeci kwartał 2024 roku – 29 listopada 2024 roku

Skonsolidowany raport półroczny:

 • za pierwsze półrocze 2024 roku – 30 września 2024 roku

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

 • za rok 2023 – 25 kwietnia 2024 roku

Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego ani za pierwszy, ani za trzeci kwartał 2024 roku, ponieważ odpowiednie skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, o których mowa w par. 62 ust. 1 Rozporządzenia.
Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu za pierwsze półrocze 2024 roku, ponieważ skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał informacje, o których mowa w par. 62 ust. 3 Rozporządzenia.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2024:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A.
  • czas: 25 czerwca 2024, godz. 11:00
  • miejsce: ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań
 • dzień rejestracji uczestnictwa: 9 czerwca 2024

TERMINY ZWIĄZANE W WYPŁATĄ DYWIDENDY W ROKU 2024:

 • Terminy nie zostały określone.