Kalendarium

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW SPÓŁKI W ROKU 2021:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za czwarty kwartał 2020 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
  • za pierwszy kwartał 2021 roku – 28 maja 2021 roku
  • za drugi kwartał 2021 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
  • za trzeci kwartał 2021 roku – 29 listopada 2021 roku

Skonsolidowany raport półroczny:

  • za pierwsze półrocze 2021 roku – 30 września 2021 roku

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

  • za rok 2020 – 30 kwietnia 2021 roku

Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, ani za pierwszy, ani za trzeci kwartał 2020 roku, ponieważ odpowiednie skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, o których mowa w par. 62 ust. 1 Rozporządzenia.
Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu za pierwsze półrocze 2020 roku, ponieważ skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał informacje, o których mowa w par. 62 ust. 3 Rozporządzenia.

TERMINY WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁKI W ROKU 2021:

  • nie zostały określone

TERMINY ZWIĄZANE W WYPŁATĄ DYWIDENDY W ROKU 2021:

  • nie zostały określone