Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW SPÓŁKI W ROKU 2022:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za czwarty kwartał 2021 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
  • za pierwszy kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 roku
  • za drugi kwartał 2022 roku – zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie przewiduje publikacji
  • za trzeci kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 roku

Skonsolidowany raport półroczny:

  • za pierwsze półrocze 2022 roku – 20 września 2022 roku

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny:

  • za rok 2021 – 29 kwietnia 2022 roku

Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, ani za pierwszy, ani za trzeci kwartał 2022 roku, ponieważ odpowiednie skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, o których mowa w par. 62 ust. 1 Rozporządzenia.
Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu za pierwsze półrocze 2022 roku, ponieważ skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał informacje, o których mowa w par. 62 ust. 3 Rozporządzenia.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2022:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. czas: 13 czerwca 2022 roku, godz. 13.00 miejsce: ul. Szczawnicka 1, 60 471 Poznań

TERMINY ZWIĄZANE W WYPŁATĄ DYWIDENDY W ROKU 2021:

  • Dzień dywidendy: 27 czerwca 2022 roku.
  • Termin wypłaty dywidendy: 11 lipca 2022 roku