Emitent prowadzi działalność w bardzo szybko rozwijającej się, wysoce konkurencyjnej branży poligraficznej. Specjalizuje się w wytwarzaniu rożnego rodzaju wielkoformatowych materiałów reklamowych drukowanych w technologii inkjet, których gama – dzięki postępującemu rozwojowi technologii w zakresie nośników i technik druku – szybko się zwiększa. Emitent na bieżąco analizuje czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na jego działalność i zdolność do realizacji planów strategicznych oraz podejmuje działania dostosowujące strategię działalności do wymagań rynku.

Zachodzące na rynku zmiany technologiczne oddziałują na strategię rozwoju Spółki oraz wymuszają szybkie wprowadzanie pojawiających się nowych produktów i usług, które spełniają oczekiwania rynku. W szczególności analizowane są nowe produkty wytwarzane z wykorzystaniem elementów technologii inkjet stosowanych już w Spółce do druku wielkoformatowego. Równolegle rozważane jest rozwijanie produktów i zdobywanie rynków w oparciu o rozwiązania technologii druku inkjet dotychczas niewykorzystywanych przez Społkę.

Wprowadzenie nowych technologii produkcji jest zależne od wynikow analiz w zakresie:

 • oceny potencjału nabywczego grup docelowych nowych produktow, tj. zainteresowania ze strony odbiorcow dotychczasowych oraz podmiotow niebędących dotychczas klientami Społki,
 • skali przychodow możliwej do osiągnięcia z wprowadzenia nowych technologii,
 • rentowności możliwej do osiągnięcia z nowo wprowadzanych produktów,
 • przewagi konkurencyjnej możliwej do osiągnięcia w stosunku do innych podmiotów funkcjonujących na rynku,

Kluczowymi działaniami wykonawczymi strategii, którą Emitent stara się konsekwentnie realizować, są:

 • inwestowanie w nowe technologie z obszaru druku wielkoformatowego, dające możliwość rozwijania gamy oferowanych produktow i usług, w szczegolności rodzajow oraz nośnikow druku,
 • systematyczne badanie atrakcyjności potencjalnych nowych linii produktowych innych niż druk wielkoformatowy, zarówno w aspekcie popytu wśrod dotychczasowych klientow, jak i na nowych rynkach geograficznych lub branżowych,
 • wprowadzanie nowych produktow w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku,
 • systematyczne inwestowanie w park maszynowy, mające na celu oferowanie najwyższej europejskiej jakości usług w oparciu o najnowsze dostępne urządzenia poligraficzne,
 • dywersyfikacja geograficzna sprzedaży,
 • budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zapewnienie efektywnego, bezpośredniego kontaktu pracownikow Społki z klientami (rozwoj działu sprzedaży),
 • usprawnianie rozwiązań dających możliwość optymalizacji czasu dostawy gotowego produktu do odbiorcy finalnego,
 • stała optymalizacja procesow produkcyjnych.