Mamy najnowocześniejszy park maszynowy w Polsce!

Po­czy­ni­liśmy zna­czące in­we­sty­cje w roz­wój i nasz park ma­szy­no­wy wzbo­ga­cił się o dwa no­wo­cze­sne urządze­nia, pierw­sze te­go ty­pu w Pol­sce. Dzi­ęki po­czy­nio­nym za­ku­pom,  wy­ra­źnie po­sta­wi­liśmy na roz­wój dwóch seg­men­tów – ety­kiet cy­fro­wych oraz opa­ko­wań e-com­mer­ce i pro­duk­tów z tek­tu­ry.

Pierw­sze z urządzeń – Ko­ni­ca­-Mi­nol­ta, które za­si­li­ło dział pro­duk­cji ety­kiet to ma­szy­na, która z nie­zwy­kłą pre­cy­zją i co wa­żne – cy­fro­wo – po­kry­wa ety­kiety wy­bra­ny­mi ty­pa­mi uszla­chet­nień. Zło­ce­nie, sre­brze­nie, la­kier wy­bi­ór­czy, fo­lia z efek­tem 2D i 3D, a to wszyst­ko w tech­no­lo­gii roll to roll.

Wspo­mnia­ne mo­żli­wo­ści w po­łącze­niu z naj­wy­ższej ja­ko­ści plo­te­rem dru­ku­jącym oraz la­se­rem tnącym w jed­nej li­nii, two­rzą bar­dzo wy­daj­ną i naj­bar­dziej no­wo­cze­sną li­nię pro­duk­cyj­ną ety­kiet cy­fro­wych w kra­ju. Dzi­ęki tech­no­lo­gii LED, ni­skie­mu zu­ży­ciu ener­gii i mi­ni­mal­nych stra­tach ma­te­ria­ło­wych, za­ku­pio­ne przez nas urządze­nie jest zde­cy­do­wa­nie PRO-e­ko­lo­gicz­ne.

Dru­gim urządze­niem, o które wzbo­ga­cił się nasz park ma­szy­no­wy, roz­sta­wio­nym na po­nad 100m² po­wierzch­ni, jest ul­tra­no­wo­cze­sna, pierw­sza te­go ty­pu ma­szy­na w Pol­sce – ZUND BHS150! Ma­szy­na jest ostat­nim ele­men­tem li­nii pro­duk­cyj­nej do pro­duk­cji opa­ko­wań z tek­tu­ry, która zauto­ma­ty­zu­je ca­ły pro­ces w za­kre­sie ci­ęcia tek­tu­ry czy in­nych, mi­ęk­kich ma­te­ria­łów wiel­ko­for­ma­to­wych, jak cho­ćby po­li­pro­py­len czy spie­nio­ne PVC. Do­dat­ko­wo, dzi­ęki dwóm sys­te­mom tnącym oraz dwóm ru­cho­mym tra­wer­som, ci­ęcie ma­te­ria­łów będzie zna­cząco szyb­sze, a po­daż i na­stęp­nie od­bi­ór prac, będą się od­by­wać w pe­łni au­to­ma­tycz­nie. Dzi­ęki tak skon­fi­gu­ro­wa­nym urządze­niom w jed­nej li­nii pro­duk­cyj­nej, zna­cząco zy­skamy na wy­daj­no­ści w tym ob­sza­rze, co prze­ło­ży się bez­po­śred­nio na jesz­cze wi­ęk­szy kom­fort naszych klien­tów i do­stęp­no­ść pro­duk­tów z tek­tu­ry.